English (UK)

Tjenester

Tjenester Prosjektering
Prosjektering

Våre ingeniører prosjekterer elektriske systemer innenfor bygg- og eiendomssektoren.

Prosjektering

industri og installasjon
Installasjon

Laugstol leverer installasjonstjenester både til privat og næringsmarkedet. Vi monterer alle typer elektriske systemer i små og store bygg. Videre leverer vi alle typer data- og nettverkstjenester i bygg.

Installasjon

Tjenester Energistyring byggautomasjon
Energiservice og byggautomasjon

Laugstol leverer systemer (SD anlegg) og produkter for energieffektivisering i bygg. Dette omfatter leveranse av SD anlegg fra EM systemer (HPC 1000). HP 1000 er et norskutviklet, meget brukervennlig og funksjonelt system. Systemet er basert på en sentral PC tilknyttet lokale styringsenheter, via BUS kabel.

Energiservice og byggautomasjon

Tjenester Fasade park idrettsanlegg
Fasade, park og idrettsanlegg

Laugstol leverer belysning til idretts/parkanlegg, samt fasadebelysning og annen estetisk , utendørs belysning.

Fasade, park og idrettsanlegg

Tjenester Byggestrom
Byggestrøm og provisoriske anlegg

Laugstol levere tjenester knyttet til provisorisk anlegg/byggestrøm 

Bestill byggestrøm her

Byggestrøm og provisoriske anlegg

montering kamera
Alarm og overvåkning

Laugstol leverer komplette systemer for ivaretakelse av sikkerhet i alle typer bygg. Dette omfatter bl.a. brannvarslingssystemer, kameraovervåkning og ulike typer alarmsystemer.

Alarm og overvåkning

tavle
Internkontroll og termografering

Laugstol leverer tjenester knyttet til internkontroll av alle typer elektriske systemer i bygg. Tilstanden til disse systemene kan dokumenteres gjennom bl.a. termografering av anlegget.

Internkontroll og termografering

Utvalgte referanser

Kirkene i Kristiansand

Oppdragsgiver:                                                          Kristiansand Kirkelige Fellesråd

Prosjektets størrelse i m2:                                      16 000

Prosjektets størrelse i kontraktsverdi kr (eks mva): 4 747 000,-

Oppgave i prosjektet:                                               Totalentreprenør

Type enteprise:                                                          Oppgradering automatikk i eksisterende bygg Oppstartstidspunkt og ferdigstillelse av prosjekt:      Oppstart Okt 2017      Fullført Sept 2019

 

De 16 aktuelle kirkene i Kristiansand var hadde stort sett utdaterte automatikksystemer som ikke kommuniserte sammen. Dette resulterte i stort og unødvendig energiforbruk, dårlig komfort og ingen mulighet for rapportering/oppfølgning. I dette prosjektet skulle alle kirkene i Kristiansand kommune få en enkel automatikk for styring av varme og ventilasjon. All denne automatikken skulle kunne styres fra 1 SD-anlegg som skulle stå på den ene kirken.

Kirkene hadde svært varierende eksisterende tekniske anlegg og noen hadde ikke noe i det hele tatt. Derfor var det i noen kirker nødvendig med total utskifting av automasjon, og andre kirker tilføring av helt ny automasjon. Et fåtall kirker kunne man bare utvide det som allerede var der.

Ettersom kirkene også har svært variable byggeår måtte vi også ta hensyn til riksantikvaren på visse prosjekter, samt klare å innføre et så usynlig system som mulig for å ikke sjenere kirkens utseende både innvendig og utvendig. Det var også nødvendig å få opp et teknisk nett mellom kirkene slik at de kunne kommunisere med SD-anlegg på bestemt lokasjon. Da flere kirker ikke hadde mulighet for kablet nettverk inn til kirken ble det satt opp løsninger med 4G.

Også bruksmønstrene i kirkene er svært forskjellige. Noen av dem har kontorbygg og diverse flerbruksrom i tilkobling til byggene, og andre er veldig enkle bygg med et snevert bruksområde. Siden bruksområdene er såpass varierte så ser kirkene det nødvendig å bruke sitt eget «bookingsystem» med navnet «Medarbeideren». Dette skal kommuniserer sømløst med SD- anlegg slik at de kan «booke» rom til hva enn som skjer i kirkene og begrense energiforbruket der etter. Dette bookingsystemet integrerte vi inn i SD-anlegget.

I noen rom er det nødvendig med CO2 regulert ventilasjon, noen kun temperaturstyring og det finnes også utstyr som orgler og kunst som trenger en viss luftfuktighet og temperatur for å ikke bli ødelagt. Dette blir også styrt av SD-anlegg slik at driftere kan ha oppfølgning og rapportering rundt dette. Dette inkluderer også alarmer fra f.eks fuktfølere og pumpebrønner. I tillegg ble alle enerergimålere lagt inn i automatikken for mulighet av energioppfølgning.

Denne jobben ble også utført når lokalene var under drift. Vi hadde ansvaret for den elektriske installasjonen også her og måtte lage gode fremdriftsplaner slik at ikke brukere merket at det foregikk arbeid.

Vi holder nå på med et langt opplæringsopplegg med drifterene på kirkene, samt at vi også følger opp driften selv gjennom vår portal-løsning «ENS-Portalen» for oppfølgning og energieffektivisering.

Kirkene i Kristiansand

Kvartal 32, Kristiansand

Oppdragsgiver:                                                          Skanska Norge AS

Prosjektets størrelse i m2:                                       29 000

Prosjektets størrelse i kontraktsverdi kr (eks mva): 1 500 000,- (vår del av leveransen)

Rolle i prosjektet:                                                       Underleverandør

Type enteprise:                                                          Ombygging kvartal 32 i Kristiansand Sentrum

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelse av prosjekt:  Oppstart Jan 2017      Fullført Jun 2018

Prosjektet Kvartal 32 er et næringsbygg på ca 29 000 m2 bruttoareal, fordelt på fem etasjer og to underetasjer. Det består av både nybygg og ombygg av eksisterende byggmasse. I Kvartal 32 er det kontor, handel, undervisning, hotell og restaurantvirksomhet.

Bygget har 1 SD-anlegg som driftes av byggets drifter/vaktmester. Web Server løsning som gir mulighet for tilgang til anlegget gjennom bl.a. smarttelefon og nettbrett (html 5) fra hvor som helst i verden, uten begrensning for antall samtidige brukere er inkludert. Det er også komplett EOS system inkludert i SD-anlegget. Da det er et hotell i bygget, er det også kommunikasjon mellom bookingsystem til hotellet og SD-anlegg.

Det er romstyring av blant annet 168 hotellrom som har VAV spjeld med DCV/Optimiser funksjon. Disse rommene gir også gjesten mulighet til å påvirke temperatur fra rom. Grenser rundt dette defineres i SD-anlegg. Det er kombinerte CO2/temp følere og romkontrollere sammen med SD- anlegg som gjør at luftmengde/kvalitet og temperatur er riktig, men med lavest mulig energiforbruk. Det er også møterom, fellesarealer, undervisningsrom, butikker, kontorer mm som blir driftet ved hjelp av SD-anlegget.

Det er kommunikasjon med 12 stk ventilasjonsanlegg med internautomatikk. Dette for å oppnå sømløs kommunikasjon mellom romstyring, ventilasjonsanlegg og alle funksjoner i SD-anlegget. Dette inkluderer alt fra nattsenking, aksellerasjonstider, kalenderfunksjoner, mm. og funksjoner som følger med gratis i programvaren som EOS og effektvakt/maksimalvokter.

Det er også en stor energisentral her fordelt på tre tavler (alle levert ferdig koblet av Laugstol Energiservice) Systemet her benytter fjernvarme/kjøling og er totalintegrert i SD-anlegget. Alt av pumper, shunter og følere overvåkes/kontrolleres fra SD-anlegget.

Totalt sett på dette bygget er det også 117 energimålere. Noen på puls men de fleste med bus kommunikasjon. Alt sammen tilgjengelig i SD-anlegget. Dette muliggjør nøyaktig fordeling av energiforbruk til forskjellige komponenter og forbrukere, som igjen kan skrives ut i komplette rapporter rett fra SD-anlegget.

Det blir også implementert eksterne systemer i anlegget både i form av rene feil/drift meldinger og mer integrering av systemer. Eksempelvis; utelys, CO/CO2 overvåkning parkeringskjeller, kjøkken avtrekk, utvendig varme i takrenner og avtrekksvifter med trykkovervåkning

I dette prosjektet var Laugstol Energiservice direkte underentreprenør til hovedentreprenøren (Skanska) Dette innebærer at vi måtte ta på oss et stort ansvar i det å koordinere alle de tekniske fagene for å kunne gi en komplett leveranse som kommuniserer med hverandre gjennom SD- anlegget. Dette har gitt våre teknikere en unik kunnskap og erfaring som gjør at de kan koordinere store mengder arbeid, kompliserte funksjoner og utfordringer for å forsikre seg at alt virker og er helt ferdig når vi drar fra bygget.

Kvartal 32, Kristiansand

Energiprogrammet Lindesnes Kommune

Oppdragsgiver:                                                          Lindesnes kommune

Prosjektets størrelse i m2:                                       21 631

Prosjektets størrelse i kontraktsverdi kr (eks mva): 3 900 000,-

Type entreprise:                                                         SD-anlegg til kommune flere eksisterende bygg

Oppgave i prosjektet:                                                Totalentrepenør.

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelse av prosjekt:  Oppstart 2016             Fullført 2017

Laugstol Energiservice prosjekterer, leverer SD-anlegg og automatikk, samt fungerer som systemintegrator under hele prosjektet.

Prosjektet omhandlet å få et overordnet SD-anlegg/Toppsystem til 10 bygg i Lindesnes kommune. Disse 10 bygningene skulle styres fra 3 SD-anlegg av kommunens driftspersonell etter kommunens krav. Kravspekk til denne jobben hadde blitt utformet av konsulenter i kommunens regi. Alle bygningene var underlagt samme prosjekt og hadde en felles fremdriftsplan. Laugstol Energiservice var her totalentreprenør og hadde med seg en installatør, Evje Elektriske, som underleverandør for å ta seg av installasjon delen av jobben.

De ti byggene var følgende:

  • Hestehaven barnehage                                     ·    Nyplass skole
  • Vigemostad grendehus                                     ·    Sprangereid skole
  • Sprangereid bo og aktivitetssenter                 ·    Rådhuset
  • Lindesneshallen                                                 ·    Kulturtorvet
  • Vigemostad barnehage                                    ·    Lindesnes ungdomsskole

5 Stk av disse byggene (de 5 i høyre kolonne i liste over) hadde SD-anlegg fra før som trengte enten utskifting, utvidelse eller oppgradering. De resterende 5 trengte helt nytt automasjons/SD- anlegg.

I de forskjellige byggene skulle det være et kost/nytte effektivt anlegg med styring og overvåkning av tekniske anlegg som ventilasjonsanlegg, varmesentraler, varmepumper, forbruksvann og liknende i tillegg til at det er romstyring på de fleste rom.

I byggene finnes det forskjellige varmekilder. Panelovner, varmekabler, radiatorer, vannbåren gulvvarme og luft til luft-varmepumper. Dette kombinert med at det er veldig mange forskjellige bruksområder på disse byggene gjorde at det var høye krav til hvordan anleggene blir styrt. Det var viktig at komforten til brukerne skulle ivaretas, drifterne skulle ha god oversikt og energiforbruket reduseres.

Noen av byggene brukes til undervisning og andre formål som gir variert personbelastning i rommene. Dette gjør at luftkvalitet i kombinasjon med spjeldstyring og trykkstyrt ventilasjons var viktige elementer for å oppnå et så energieffektivt anlegg som mulig.

I flere av byggene sto det også eksisterende KNX anlegg. Da KNX anleggene ble brukt til å styre spjeld, lys, nødlys og div annet utstyr integrerte vi det i nytt SD-anlegg slik at alle systemene virker sømløst sammen.

I sammenheng med bygget Kulturtorvet er det også et solfangeranlegg. Solen varmer opp vann som går i rør på taket på bygget og blir lagret som varmtvann i tanker. Dette systemet ble også integrert i SD-anlegget. Automatikken til dette anlegget ble også oppgradert slik at bruken og oppsamlingen av denne sol-energien ble mest mulig effektiv.

Energiprogrammet Lindesnes Kommune

SD-anlegg PHS og NMH

Oppdragsgiver:                                                          Statsbygg

Prosjektets størrelse i m2:                                      Ca 40 000 Prosjektets størrelse i kontraktsverdi kr (eks mva): 5 336 000

Type entreprise:                                                        Nytt SD-anlegg og utskifting automatikk/tavler

Oppgave i prosjektet:                                               Totalentreprenør

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelse av prosjekt:      Oppstart 06/2018       ca 95% fullført.

Prosjektet omfatter utskifting av eksisterende automatikk og 2 nye SD-anlegg til hhv Norges musikkhøgskole og Politihøgskolen, begge lokalisert i Oslo. Prosjektene gjennomføres når byggene er i drift med minst mulig ugunstigheter for brukere av bygg. I samarbeid med Statsbygg har vi blitt enige om å gjennomføre 1 bygg om gangen og vi er nå nesten ferdig med PHS og venter oppstart på NMH i begynnelsen av 2020. Vi beregner ferdigstillelse av prosjektet Juni 2020.

Arbeidet består av at alle tekniske anlegg i bygg skal inn på et nytt SD-anlegg levert av oss. Dette innebærer at nærmest alle systemer får helt ny automatikk som bygges inn i helt nye tavler. Dette innebærer totalt i begge bygg omtrent 120 forskjellige systemer fordelt på 25 automasjonstavler.

Automasjonstavlene leverer vi ferdig koblet innvendig på lokasjon, hvor vi så demonterer og sanerer gammelt/eksisterende utstyr vi ikke kan bruke videre. Så monterer, kobler og programmerer vi den nye automatikken på lokasjon for å unngå mest mulig nedetid. Alle tavler kommer med ny dokumentasjon.

Det har også vært et fåtall tavler som har vært av nyere dato. Disse tavlene har vi bygget om med den nødvendige automatikken for å komme opp på likt teknisk nivå med de nye tavlene og dokumenterer på likt nivå som tavler vi leverer selv. Alt merkes etter Statsbygg standard.

Noen av systemene er av nyere dato og kan integreres med den lokale automatikken som er der i dag, men de aller fleste bytter vi ut hele lokalautomatikken på. Anlegget blir bygget opp med BTL sertifiserte BBC undersentraler, og alle komponenter i SD-anlegget kommuniserer via BACNET.

Alle tavler får nye skjermer montert i front av skapene der man har tilgjengelig hele SD-anlegget om ønskelig. Samtlige tavler blir bygget etter statsbygg egne krav. Leveransen leveres i hovedsak etter beskrivelsen til Statsbygg PA5610, med noen spesielle unntak beskrevet i konkurransen av Statsbygg.

Som totalentreprenør for anlegget har Laugstol Energiservice ansvaret for alt arbeid som blir gjort i prosjektet, inkludert fag vi ikke har internt i bedriften. Dette blir gjort gjennom diverse underentreprenører, evt tiltransportert til prosjektet via Statsbygg sine egne avtaler.

I prosjektet ligger det også tredjepartsystemer som skal integreres i SD-anlegget. Dette omfatter KNX anlegg, Solavskjerming og befukting/avfuktingsystemer. Det blir hensynstatt under prosjektets gang at det er store verdier som er avhengig av at mange av systemene har lite eller ingen nedetid. Arbeidet blir derfor også samkjørt med uke/årsplaner til skolene slik at gjennomføringen av dagligdags arbeid kan fortsette tilnærmet uforstyrret.

SD-anlegg PHS og NMH

Nybygg og rehabilitering Quality Airport Hotel Gardermoen (QAHG)

Oppdragsgiver:                                                          KLP Eiendom

Prosjektets størrelse i m2:                                      14 700

Prosjektets størrelse i kontraktsverdi kr (eks mva): 2 100 000,- (vår del av leveransen)

Type entreprise:                                                         Nytt SD-anlegg og automasjon i eksisterende og ny bygningsmasse (vår del av leveransen)

Oppgave i prosjektet:                                                Underleverandør til teknisk totalentreprenør,

Oppstartstidspunkt og ferdigstillelse av prosjekt:      Oppstart 06/2017                  Fullført 06/2018

Prosjektet omfatter tilbygg av to hotellromsfløyer, utvidelse av konferanseavdelingen med blant annet en ny storsal, etablering av glassgård mellom eksisterende hotellfløyer med innbygging av dagens første etasje, rehabilitering av hotellrom med eksisterende fellesarealer og utvidelse og rehabilitering av dagens storkjøkken.

Bygget fikk SD-anlegg som driftes av byggets drifter/vaktmester/resepsjonspersonell til hotellet. Det er med et komplett EOS system, og da prosjektet omhandler et hotell, er det også kommunikasjon mellom bookingsystemet til hotellet og SD-anlegg.

242 hotellrom styres etter bevegelse, bookingsystem og har mulighet for lokal justering på +- 3 grader for gjesten på rommet. Det er VAV spjeld som justerer luftmengde etter personbelastning på rom. Tilhørende baderom styres også fra SD-anlegg. SD-anlegget sørger, sammen med innputten den får fra bookingsystemet, for at det er ønsket temperatur på rommet når gjesten ankommer ved å justere varme/kjøling i et lært tidsrom før gjesten sjekker inn. Dette klarer systemet gjennom å lære hvor lang tid det tar å varme/kjøle det spesifikke rommet under de spesifikke omstendighetene det er akkurat den dagen.

I hotellet er det flere møterom, kontorer, fellesarealer og konferanserom som også blir styrt etter gitte kriterier fra kunde.

På dette prosjektet er det kommunikasjon med 9 stk ventilasjonsanlegg med internautomatikk. Disse løftes opp i SD-anlegget. Dette for å oppnå sømløs kommunikasjon mellom romstyring, ventilasjonsanlegg og alle funksjoner i SD-anlegget. Dette inkluderer alt fra nattsenking, aksellerasjonstider, kalenderfunksjoner, mm. og funksjoner som følger med gratis i programvaren som EOS og effektvakt/maksimalvokter.

Det er også en energisentral med varmepumpe og el kjel som varmekilder. Dette integreres i SD- anlegget og det lages opp en automatikk som gir energieffektiv og sikker drift. Vi leverer varmetavle ferdig koblet internt, med en integrert panel pc i front av skap med 17 tommers touch skjerm.

Annet utstyr og funksjoner som innlemmes i SD-anlegget er; Røykluker, Sprinkleranlegg, automatisk slokkeanlegg, Forbruksvannanlegg, fettutskiller, kjøling datarom, lekkasjestopper, lekkasjedektekteringer, div tavlesignaler mm.

Dette prosjektet foregikk rett ved Gardermoen flyplass, utenfor Oslo. Laugstol Energiservice var underleverandør til teknisk entreprenør, ERV Teknikk Lyngdal AS, som på dette prosjektet hadde kontrakten på alle tekniske fag (rør, ventilasjon og elektro).

Nybygg og rehabilitering Quality Airport Hotel Gardermoen (QAHG)

Kontakt oss

oystein garstad
Øystein Garstad
Avd.leder - Telemark & Vestfold
jon olav ostebovik
Jon Olav Østebøvik
Daglig leder - Energiservice