English (UK)
Handlingsplan 2019 Laugstol AS

HMSK

HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet)- strategi

I Laugstol har vi valgt å se HMS- og Kvalitetsarbeidet i sammenheng. Begge områder krever at man setter opp ambisiøse mål, har handlingsplaner for å oppnå målene og har systematikk og systemer for å sørge for at man observerer, lærer og korrigerer adferd for å oppnå målene. 

Vi er aktive i en sektor hvor HMS må prege all virksomhet. Arbeidet vi utfører har mange faremomenter og våre ansatte skal komme hjem sikkert og trygt etter endt arbeidsdag. Dette er også et krav fra stadig flere kunder og det skal derfor fokuseres på ABS-observasjoner, rapportering av avvik og konkrete forbedringer innen bruk av verneutstyr og arbeidsprosedyrer. Etterlevelse skal følges opp ved regelmessige interne systemrevisjoner. Vi er også en IA bedrift, noe som forplikter oss i å ha konkrete tiltak knyttet til å redusere sykefravær, inkludere arbeidstagere som kan falle utenfor arbeidslivet og ha tiltak for å øke pensjonsalderen i bedriften. I dette arbeidet vil selskapets bedriftshelsetjeneste brukes aktivt. 

Også kravet til å ha god faglig standard og kvalitet på arbeidet som utføres er økende. Vi opererer innenfor en samfunnssektor som har høye krav til pålitelighet og oppetider for tekniske systemer. For å nå våre mål er vi derfor avhengig av å kunne dokumentere at vi ligger langt framme i å sikre færrest mulige avvik i våre leveranser til våre kunder. 

Overordnede HMSK mål – Laugstol

For Laugstol gjelder følgende overordnede målsetning:

"Vi skal sørge for at Laugstol er en sikker og trivelig arbeidsplass uten skader og vi skal bry oss om hverandre."

For å oppnå dette har vi formulert følgende delmål:

Arbeidsmiljø

Målet er at Laugstol skal være en arbeidsplass der de ansatte trives, føler seg verdsatt og der det er rom for utvikling og medbestemmelse. Et godt arbeidsmiljø der vi støtter hver­andre og viser omtanke kan bidra til både sikkerhet og trivsel.  

Risikoreduserende tiltak

Følgende tiltak er valgt ut som tiltak som skal ha spesiell fokus for å redusere risiko i selskapet:

Følgende tiltak er valgt ut som tiltak som skal ha spesiell fokus for å redusere risiko i selskapet:

    • ABS («Adferds basert sikkerhetsobservasjon», dette kalles også «Safety Walks» i noen selskaper) – dette er det viktigste tiltaket for oppfølging, etterlevelse og opprettholdelse av HMS kultur og kompetanse.
    • Fokus på at alle avdelinger skal operere ut fra felles målsetninger og rutiner knyttet til HMS. Dette er spesielt viktig når vi vokser og får nye miljø og ansatte inn i selskapet.
    • Bedre kvalitet på risikoanalyser i forbindelse med prosjekter. Dette omfatter bedre opplæring og utvikling av nye verktøy.

 

For alle tre tiltak skal det settes konkrete mål og gis nødvendig opplæring til de det berører.